top of page

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

1. eFoil lessen, superlessen / tours: dienst of activiteit aangeboden door de ondernemer. Met deze dienst of activiteit of combinatie daarvan kan materiaal en / of personeel worden geleverd en / of ingehuurd om de dienst of activiteit te realiseren.

2. Regeling: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten of activiteiten, evenals het verstrekken van faciliteiten,

door de ondernemer georganiseerd of aangeboden voor een zakelijk of beroepsmatig doel. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten

kan bestaan ​​uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of werkzaamheden, het ter beschikking stellen van

(huisvesting) huisvesting (en), het geven van instructie en het begeleiden van (delen van) een

programma van activiteiten. Begeleide arrangementen of begeleide activiteiten zijn
verstaan ​​onder: arrangementen of werkzaamheden die onder toezicht staan ​​van een vertegenwoordiger van de ondernemer.

3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding of ondersteuning van de uitvoering van buitensporten die door ons worden aangeboden. Hieronder valt onder meer de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het ter beschikking stellen van accommodatie (s), het geven van instructie en het begeleiden van (onderdelen van) buitensporten.

4. Activiteit: buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst, georganiseerd of aangeboden door de ondernemer op zakelijke of professionele basis.

5. Begeleide werkzaamheden: werkzaamheden die onder toezicht staan ​​van (een vertegenwoordiger van) de ondernemer:

6. Dagactiviteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waarbij geen overnachting is inbegrepen;

7. Meerdaagse activiteit: een door een ondernemer aangeboden activiteit die in totaal langer duurt dan 24 uur of waarbij een overnachting is inbegrepen.

8. Dagarrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waarbij geen overnachting is inbegrepen en die minimaal 1 dagdeel omvat. .

9. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten aangeboden door een ondernemer die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij minimaal een overnachting is inbegrepen.

10. Ondernemer: degene die in de uitoefening van beroep of bedrijf activiteiten en / of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die namens de ondernemer handelt; Flying Fish en alle bijbehorende handelsnamen.

11. Aannemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met de ondernemer voor zichzelf of voor rekening van derden of die deelneemt aan een activiteit en / of regeling van de ondernemer besluit.

12. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en / of activiteit;

13. Overeenkomst: overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtnemer met betrekking tot een arrangement of activiteit;

14. Overeengekomen prijs: de vergoeding die de opdrachtnemer voor de activiteit betaalt; wat bij de prijs is inbegrepen, dient schriftelijk te worden vermeld;

15. Informatie: schriftelijke / elektronische gegevens over de activiteit.

16. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractspartij van de overeenkomst, voor aanvang van de activiteit.

17. Offerte: Een offerte dient te worden beschouwd als een uitnodiging aan de potentiële koper om een ​​bod uit te brengen. Ze binden ons daarom op geen enkele manier. De aan ons gegeven bestelling geldt als een aanbod, dat pas na schriftelijke bevestiging van ons (de zogenaamde orderbevestiging) wordt geacht door ons te zijn aanvaard.

18. Bestelling: Een bestelling houdt in dat de ondernemer het materiaal bij derden dient te bestellen. De contractspartij verplicht zich tot afname of betaling van het bestelde materiaal indien het bestelde materiaal niet meer bij derden kan worden geannuleerd, waarbij de betalings- en / of afnameverplichting wordt doorgegeven.

19. Reserveren: Reserveren betekent dat er een opdracht en / of activiteit is met een bijbehorend moment van aankoop en / of afspraak op de aangegeven datum. Schriftelijk contact: Met schriftelijk contact bedoelen we het daadwerkelijk versturen van e-mails, brieven, berichten. via sociale media en WhatsApp. Er is geen andere vorm van schriftelijk contact met ons door middel van
toepasselijk recht. Er wordt te allen tijde een schriftelijke bevestiging gestuurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet geleverde schriftelijke contact dat niet is aangekomen door overmacht of het nalaten van ingeschakelde derden om het schriftelijke contact te verzorgen.

20. Telefonisch contact: Elk telefonisch contact wordt bevestigd door een schriftelijke bevestiging van de ondernemer. Het niet lezen of niet ontvangen van de informatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

21. Contactgegevens aannemer: De feitelijk verstrekte contactgegevens van de aannemer vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Wij zijn niet aansprakelijk voor het foutief aanleveren van contactgegevens, resulterend in onvolledige of gedeeltelijke levering van de informatie, bestelling of bestelling.

22. Evenement: Een dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het ter beschikking stellen van faciliteiten, georganiseerd of aangeboden door de ondernemer voor een zakelijk of beroepsmatig doel. Deze diensten, werkzaamheden of voorzieningen kunnen bestaan ​​uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of werkzaamheden, het verstrekken van (accommodatie) accommodatie (s), het geven van instructie en het begeleiden van (onderdelen van) een activiteitenprogramma. .

Artikel 2: Reikwijdte

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bij beide partijen bekend. Opdrachtnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door met de ondernemer een overeenkomst aan te gaan of daadwerkelijk deel te nemen aan een activiteit of door de overeengekomen prijs of een gedeelte daarvan te betalen.

3. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van de contractpartij, prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken die in het voordeel van de contractant en / of de deelnemer
afwijken van deze voorwaarden.

4. De ondernemer is pas gebonden aan de overeenkomst en / of wijzigingen daarvan en / of aanvullingen daarop, indien de contractant deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3: Prijswijziging

Prijswijziging Indien, nadat de overeengekomen prijs is vastgesteld, extra kosten ontstaan ​​als gevolg van een wijziging in lasten en / of heffingen die direct verband houden met de activiteit of met de deelnemer en / of opdrachtnemer als gevolg van een verhoging van de lasten aan de zijde van de ondernemer. , kunnen deze aan de contractant worden doorgegeven, ook na het sluiten van het contract.

Artikel 4. Levering.

Leveringstermijnen en reserveringen eFoil lessen, super lessen / tours kunnen doorgaans binnen enkele dagen plaatsvinden.

Artikel 5: Betaling.
Betaling van de diensten dient voor aanvang van de les te geschieden, bij voorkeur via de website www.foilsurfcuracao.com , of via derden waarmee Foil Surf Curacao boekingsafspraken heeft gemaakt.

Artikel 6: Annulering.

  1. Bij annulering van een lijndienst door de contractant betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Dit komt neer op:
    een. EFolie les, suples / tour: 25% van de kosten tot 48 uur van tevoren
    b. eFoil les, suples / tour: 50% van de kosten binnen 48 uur voor aanvang van de les.

Artikel 7: Vervroegd vertrek

Vervroegd vertrek door de deelnemer Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs verschuldigd voor de overeengekomen activiteit.

Artikel 8: Verplichtingen van de contractant

1 Opdrachtnemer draagt ​​er zorg voor dat de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedragsregels en huisregels naleven.

2. voor een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in het bezit zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden vereist zijn zoals een geldig paspoort of identiteitskaart, eventuele visa, bewijs van vaccinatie, enz. een vereist document kan niet deelnemen aan (een deel van) de activiteit, de ondernemer is niet aansprakelijk.

3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om (foto) opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotionele doeleinden. Bezwaren hiertegen dienen binnen 14 dagen na toelating schriftelijk te worden ingediend.

4. Alcoholgebruik, drugsgebruik en / of medicatie die de reactiesnelheid voor en tijdens de activiteit verlaagt, is verboden. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk in geval van alcohol-, drugsgebruik of medicatie.

Artikel 9: Tussentijdse opzegging door de ondernemer

1. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en de overeenkomst met betrekking tot deze deelnemer ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing overlast voor de ondernemer en / of mededeelnemers of veiligheid veroorzaakt. brengt zichzelf en / of anderen in gevaar of gaat onverantwoord om met de natuur en het milieu of bederft de goede sfeer in of in de directe omgeving van de activiteit.

2. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van de contractant.

3. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, dient hij dit persoonlijk aan de deelnemer te melden en tevens aan de contractant.

4. Opdrachtnemer blijft in beginsel gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien de ondernemer op verzoek van de contractspartij de inhoud van de overeenkomst wijzigt, heeft de ondernemer het recht extra kosten in rekening te brengen.

2. Ook is er sprake van wijziging van de overeenkomst indien de door opdrachtnemer verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

3. Indien de ondernemer de overeenkomst wijzigt, zal hij de contractant een alternatief bieden. Indien de opdrachtnemer dit alternatief afwijst, dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. In dat geval heeft de aannemer recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden
betrekking hebben op de onderdelen van de activiteit die niet zijn gebruikt. Restitutie is niet mogelijk vanwege veranderingen door slecht weer, zoals onweer, storm of te veel wind.

4. Een deelnemer die verhinderd is aan de activiteit deel te nemen kan - met instemming van de contractspartij en de ondernemer - onder de volgende voorwaarden door een ander worden vervangen:
een. De vervanger moet voldoen aan alle voorwaarden die aan de overeenkomst zijn verbonden,
b. het verzoek tot vervanging dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de activiteit bij de ondernemer te zijn ingediend
ingediend zijn,
c. de voorwaarden van de dienstverleners die bij de uitvoering van de activiteit betrokken zijn, sluiten niet uit
de vervanging.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst annuleren

1 De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of op te schorten bij ernstige omstandigheden die onvoorzien zijn en niet verholpen of voorkomen kunnen worden, zoals (burger) oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedseltekorten, algemeen stakingen,
ziek personeel, weersomstandigheden en andere zaken waarbij overmacht een grote rol speelt. De ondernemer is verplicht de contractant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen onder opgave van de redenen van opzegging.

2. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de fysieke gesteldheid van de deelnemer hem / haar naar het oordeel van de ondernemer ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.

3. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst te beëindigen of op te schorten indien er te weinig deelnemers zijn voor een groepsactiviteit, waarbij vooraf het aantal deelnemers is aangegeven.

Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat gedeelte dat nog niet is nagekomen. Geen van de partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

5. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen alternatieve programma's gestart worden die vooraf met de contractant worden vastgesteld.

Artikel 12: Klachten

Indien de deelnemer een tekortkoming constateert in de uitvoering van de overeenkomst, meldt hij dit zo spoedig mogelijk zodat een passende oplossing kan worden gevonden.

2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan opdrachtnemer dit uiterlijk 14 dagen na einde van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere schade dan letsel en overlijden is beperkt tot maximaal volgens de dan geldende VDWS-norm per gebeurtenis.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of beschadiging, tenzij deze het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.

4. De contractspartij is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van de deelnemer voor zover het schade betreft die hem kan worden toegerekend.

5. De ondernemer verplicht zich tot het nemen van passende maatregelen nadat de deelnemer melding heeft gemaakt van overlast veroorzaakt door andere deelnemers.

6. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor het beoordelen of hij / zij in voldoende conditie verkeert om te presteren
relevante activiteiten. Evenals in het bezit zijn van een geldig zwemdiploma als basis om het water in te gaan.

7. Aannemer heeft een minimum leeftijd van 16 jaar. De ondernemer gaat er per definitie van uit dat tenminste één van de ouders / voogd op de hoogte is van deelname. De aannemer is daarom verplicht hiervoor zorg te dragen

8. De aannemer is zich ervan bewust dat er sprake is van deelname aan een activiteit met een significant verhoogd risico die vaak niet wordt gedekt door de WA-verzekering. Indien gewenst dient de contractspartij zelf voor een behoorlijke verzekering te zorgen.

Artikel 14: Minimale en maximale deelname

1. Bij een minimale deelname wordt vooraf het aantal deelnemers meegedeeld om de activiteit te laten plaatsvinden.

2. Het maximale aantal deelnemers wordt vooraf aangemeld en is afhankelijk van het soort activiteit.

 

Artikel 15: Huur, les, nieuwsbrief en social media

1. Foil Surf Curacao en haar instructeurs / personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en / of schade opgelopen of veroorzaakt door de student of huurder tijdens de les-, huur- of testperiode.

2. Foil Surf Curaçao zal altijd toezicht houden op huurperiodes.

3. De contractspartij wordt te allen tijde in de gelegenheid gesteld om zich af te melden voor de Foil Surf Curacao e-mail nieuwsbrief.

Artikel 16: geldigheid van openstaande lessen, cadeaubonnen en andere vouchers.

1. Alle afgenomen diensten hebben een looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met de ondernemer.

2. De ondernemer heeft het recht de door de ondernemer aangeboden activiteit, dienst of andere vormen te koppelen aan een koopperiode.

3. Indien de koop of geldigheidsduur genoemd in lid 1 wordt overschreden, betekent dit dat de betreffende koop niet meer geldig is of niet meer opeisbaar is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd dat de kooptermijn wordt verlengd.


Artikel 17: Reclame en marketing
Elke vorm van reclame, marketing en informatie die door de ondernemer wordt gepresenteerd, wordt altijd naar waarheid gepresenteerd. We proberen ervoor te zorgen dat dit zoveel mogelijk klopt. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op onjuiste informatie, drukfouten of andere onnauwkeurigheden. Alle druk- en typefouten zijn onder voorbehoud.

Artikel 18: Wet- en regelgeving

1. De ondernemer draagt ​​er zorg voor dat de activiteit te allen tijde voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen die de overheid aan de activiteit stelt of kan stellen.

2. De deelnemer is verplicht alle op de activiteit toepasselijke veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page